תקנון שימוש ומדיניות פרטיות

מבוא

 1. כל המשתמש ו/או מבצע פעולה ו/או רכישה באתר מצהיר כי קרא את התקנון ונתן הסכמתו לתנאים המופיעים בתקנון. לחברה הזכות לשנות את התקנון מפעם בפעם ללא הודעה מוקדמת.
 2. התקנון מהווה חוזה מחייב בין החברה למשתמשים באתר (להלן: “המשתמשים“).
 3. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים כאחד.
 4. השימוש באתר מותנה בכך שהמשתמש מצהיר כי אין מניעה משפטית או אחרת מצידו להירשם לאתר וכי הוא מעל גיל 18 או שהינו ההורה או האפוטרופוס החוקי של קטין מתחת לגיל 18 שבשמו הוא פועל ונתן את הסכמתו המפורשת לאפשר לכל קטין שמצוי תחת משמורתו לגלוש באתר בהתאם למדיניות הפרטיות הזו ותנאי השימוש.
 5. אתר www.gatsales.npcoding.com (להלן: “האתר”) המופעל ע”י חברת NPCODING בע”מ (להלן: “החברה”), מאפשר רכישה וצפייה בקורסים דיגיטליים (להלן: “הקורס”).

 

השימוש במוצר

 1. האתר מאפשר למשתמש לרכוש קורסים דיגיטליים בתשלום וזאת, על פי בחירתו, בכפוף לתנאים שלהלן וכפי שיוצע למשתמש ויאושר על ידו בעת ביצוע הרכישה.
 2. משתמש אשר בחר ברכישת הקורס באמצעות האתר, רשאי לבצע את הרכישה היה ומלאו לו 18 שנים וברשותו כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף ביום ביצוע הפעולה אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי המקובלות באתר.
 3. ביצוע רכישות באתר יעשה בכרטיס אשראי בידי מי שהנו בעל הכרטיס, מסירת פרטי האשראי באתר תחשב להסכמתו המלאה של המשתמש הרוכש לביצוע העסקה.
 4. התשלום באתר מבוצע באופן מאובטח באמצעות תשלום ב- כרטיס אשראי או פייפאל.
 5. פעולת החיוב מתבצעת מיד עם השלמת הרכישה, ולאחר מכן הקורס יהיה זמין לצפייה באזור האישי. 
 6. מרגע שבוצעה הקניה לא ניתן לבטל ולא יינתן החזר כספי, לרבות למשתמש שלא ניצל את יתרת זכותו במינוי.
 7. האחריות לקביעת מחיר הקורס היא של הנהלת האתר. המחירים המצוינים באתר כוללים מע”מ.
 8. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיר הקורס מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, בהתאם לשיקול דעתה.
 9. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק שיווק של קורס בכל עת ולחסום אפשרות רכישה של קורס, והכל לפי שיקול דעתה.
 10. לא ניתן לקבל החזר כספי לאחר רישום לקורס וקבלת אישור הרשמה.
 11. השימוש בתכני הקורסים, לרבות תמונות, טקסטים, מצגות, אנימציות, קובצי קול, וידאו ותרגול, הוא אך ורק למטרות לימוד, הוראה, עיון ומחקר אישי, או למטרות שימוש הוגן המפורטות בסעיף 19 לחוק זכות יוצרים, תזס”ח-2007.
 12. תקופת הזכות לצפייה בקורס הינה לצמיתות.
 13. זכות השימוש לצפייה היא אישית ואינה ניתנת להעברה.
 14. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמנים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת ההנהלה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן ההנהלה רשאית להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקה וארגון. לא יינתן כל פיצוי כספי/ זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

הגבלת אחריות

 1. מובהר בזה ומודגש כי אין בתכנים הכלולים באתר, בכל פורמט שהוא, כדי להוות יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ שכזה, בכל נושא או תחום, לרבות כל הנאמר ומופץ במסגרת הקורס.
 2. כל התכנים המועברים ו/או הנמסרים באתר ו/או בקורס ו/או בדיוור הינם בגדר מידע כללי לצורך לימוד והעשרה ולא מהווים המלצה לפעולה ו/או יעוץ ובפרט אינם מהווים המלצה לבצע מסחר דיגיטאלי.
 3. ההנהלה והמרצים אינם אחראים ולא יישאו בשום אחריות שהיא בקשר לשימוש כלשהו באתר ו/או בתכניו ו/או במידע ו/או בהסתמכות על כל מידע כלשהו המועבר במסגרת הקורס.
 4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הטלת אחריות על הפלטפורמה בכל עילה שהיא לא תעלה על הסכום ששולם על ידי המשתמש עבור השירות בתקופת המינוי.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינן רכושה הבלעדי של החברה.
 2. ידוע למשתמש והוא מאשר כי אינו רשאי לעשות כל שימוש שאינו אישי, לרבות שימוש מסחרי בנתונים המפורסמים באתר ללא קבלת הסכמת בעל האתר מראש ובכתב. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם כל תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידי הלקוח או על-ידי אדם אחר מטעמו, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל האתר. הלקוח מתחייב לשפות את בעל האתר בגין כל נזק, הפסד, תשלום ו/או הוצאה לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט שייגרמו לו עקב הפרת תנאי השימוש באתר ו/או שימוש בלתי מוסמך באתר ו/או במידע שבו.

שיפוי

 1. המשתמש מתחייב לשפות את בעל האתר בגין כל נזק, הפסד, תשלום ו/או הוצאה לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט שייגרמו לו עקב הפרת תנאי השימוש באתר ו\או בגין שימוש בלתי מוסמך באתר ו\או במידע הקיים בו.

שונות

 1. אין בוויתור על זכות או סעד המגיעים לחברה כתוצאה מהסכם זה, משום הסכמה או עדות לוויתור עתידי על הזכויות והסעדים המגיעים לחברה במקרים אחרים.
 2. ההתקשרות עם החברה תעשה דרך פניה לאתר או באימייל שכתובתו support@npcoding.com.

דין וסמכות שיפוט

 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו בלבד תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.